Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra14/ftp/szfalnia.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Ryzyko białaczki po chemioterapii opartej na pochodnych platyny w przypadku raka jajnika cd – Ubrania Medyczne
Skip to content

Ryzyko białaczki po chemioterapii opartej na pochodnych platyny w przypadku raka jajnika cd

2 lata ago

507 words

Ponieważ pochodne platyny i bifunkcjonalne leki alkilujące wytwarzają wiązania krzyżowe DNA, 2 zostały zgrupowane w celu przeprowadzenia wstępnych analiz. [14] Ponieważ wiadomo, że białaczka cyklofosfamidu jest słaba 11-13, 15 przy niskich skumulowanych dawkach często stosowanych w schematach chemioterapeutycznych dla jajników raka, pacjenci, którzy otrzymywali ten lek oprócz melfalanu lub platyny, zostali zaklasyfikowani pod względem tych drugich leków. Przeprowadzono dodatkowe analizy, aby dostosować dawki cyklofosfamidu i doksorubicyny. Uważano, że pacjenci byli narażeni na działanie leku alkilującego lub platyny, jeśli otrzymywali go przez jeden lub więcej miesięcy. Porównania między kategoriami leczenia oparto na testach współczynnika wiarygodności. Obliczono dwustronne wartości P i 95-procentowe przedziały ufności. Wyniki analiz przeprowadzonych zi bez przypadków zidentyfikowanych przez mechanizmy inne niż rejestry rejestrowe nie różniły się istotnie między sobą. Szacunki zależności dawka-odpowiedź między określonymi lekami a ryzykiem białaczki obliczono dzieląc pacjentów na podgrupy według równych przyrostów skumulowanej dawki leku (lub czasu leczenia) i obliczając względne ryzyko białaczki dla każdej podgrupy w porównaniu z grupą pacjentów, którzy nie byli narażeni na leki alkilujące lub platynę (grupa odniesienia). W przypadku kategorii platynowej dawki karboplatyny podzielono przez 4, aby przekształcić je w równoważne dawki cisplatyny. 16 Przeprowadzono badania trendu, przypisując punkt środkowy skumulowanej dawki lub czasu trwania terapii, aby był to reprezentatywny wynik dla tej kategorii. 9 Nadmiar liczbę przypadków białaczki u 10 000 pacjentów z rakiem jajnika, a następnie przez 10 lat oszacowano za pomocą wcześniej opisanych metod.13
Wyniki
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka kobiet z wtórną białaczką i pacjentów z dopasowaną kontrolą wśród 28 981 pacjentów leczonych z powodu raka jajnika. Większość kobiet w naszym badaniu miała ponad 60 lat, kiedy otrzymały diagnozę raka jajnika; 42 procent traktowano w połowie lat 80. lub później (tabela 1). Średnio białaczka wtórna rozwinęła się 4 lata (mediana, 3,3, maksimum, 13,7) po rozpoznaniu raka jajnika. Większy odsetek pacjentów z białaczką (94%) niż pacjentów kontrolnych (65%) leczono lekami alkilującymi lub platyną. Wśród kobiet przyjmujących leki alkilujące lub platynę 66% pacjentów z wtórną białaczką (59 z 90) i 72% osób z grupy kontrolnej (128 z 178) osiągnęło remisję kliniczną, a leczenie z powodu nawrotu choroby było następnie podawane odpowiednio 8 i 16 kobietom. . Siedemdziesiąt jeden spośród wszystkich 96 pacjentów z wtórną białaczką (74 procent) było w remisji klinicznej w momencie rozpoznania białaczki; kolejne mediana przeżycia tych kobiet wyniosło trzy miesiące. Mediana dawki promieniowania do aktywnego szpiku kostnego wynosiła 13,4 Gy (zakres od 1,5 do 20,9) u pacjentów z białaczką i 15,7 Gy (zakres od 0,6 do 25,6) w przypadku grupy kontrolnej, przy średniej dawce 42 Gy w stosunku do guza.
Tabela 2. Tabela 2. Ryzyko białaczki związane z alkilowaniem leków i radioterapią. Pacjenci, którzy otrzymywali leki alkilujące lub platynę bez radioterapii, mieli względne ryzyko białaczki wynoszące 6,5 (przedział ufności 95%, 2,3 do 18,5) w porównaniu z kobietami w grupie referencyjnej, którzy nie otrzymywali ani leków alkilujących, ani radioterapii
[przypisy: flexagen, ambroksol, celiprolol ]
[podobne: guzek na podniebieniu, mirystycyna, dermatolog rawicz ]

0 thoughts on “Ryzyko białaczki po chemioterapii opartej na pochodnych platyny w przypadku raka jajnika cd”