Skip to content

Redukcja wymiotów wywołanych przez Cisplatynę przez selektywnego antagonistę receptora neurokininy-1

2 lata ago

199 words

Lokalizacja substancji P w rejonach pnia mózgu związana z wymiotami oraz wyniki badań na fretkach doprowadziły nas do postulowania, że antagonista receptora neurokininy byłby przeciwwymiotny u pacjentów otrzymujących chemioterapię przeciwnowotworową. Metody
W wieloośrodkowym, podwójnie ślepym, kontrolowanym placebo badaniu z udziałem 159 pacjentów, którzy wcześniej nie otrzymywali cisplatyny, ocenialiśmy zapobieganie wymiotom ostrym (występującym w ciągu 24 godzin) i opóźnione wymioty (występujące w dniach 2 do 5) po podaniu pojedynczej dawki leczenia cisplatyną (70 mg lub więcej na metr kwadratowy powierzchni ciała). Przed otrzymaniem cisplatyny wszyscy pacjenci otrzymywali granisetron (dożylnie 10 .g na kilogram masy ciała) i deksametazon (20 mg doustnie). Pacjenci zostali losowo przydzieleni do jednego z trzech zabiegów oprócz granisetronu i deksametazonu: 400 mg doustnie tripodstawionego acetalu morfoliny (znanego również jako L-754,030) przed cisplatyną i 300 mg w dniach 2 do 5 (grupa 1), 400 mg z L-754,030 przed cisplatyną i placebo w dniach od 2 do 5 (grupa 2) lub placebo przed cisplatyną i placebo w dniach od 2 do 5 (grupa 3). Dodatkowe lekarstwo było dostępne w dowolnym momencie w celu leczenia wymiotów lub nudności.
Wyniki
W fazie ostrej wymioty 93% pacjentów w grupach i 2 w połączeniu i 67% w grupie 3 nie miało wymiotów (P <0,001). W fazie opóźnionego wymiotów 82% pacjentów w grupie 1, 78% osób w grupie 2 i 33% w grupie 3 nie miało wymiotów (P <0,001 dla porównania między grupą lub 2 a grupą 3 ). Mediana mdłości w fazie opóźnionego wymiotów była istotnie niższa w grupie niż w grupie 3 (P = 0,003). Poważnym zdarzeniom niepożądanym nie przypisano L-754,030.
Wnioski
Antagonista receptora neurokininy L-754,030 zapobiega opóźnionemu wymiotowaniu po leczeniu cisplatyną. Ponadto połączenie L-754,030 z granisetronem i deksametazonem poprawia zapobieganie wymiotom ostrym.
Wprowadzenie
Pacjenci konsekwentnie zgłaszają, że wymioty i nudności należą do najbardziej nieprzyjemnych i niepokojących aspektów chemioterapii.1. Wymioty wywołane lekami przeciwnowotworowymi obniżają jakość życia2 i mogą powodować opóźnianie lub odrzucanie potencjalnie leczniczej terapii.3
Ciężkość i wzorzec wymiotów wywołanych chemioterapią zależą od konkretnych zastosowanych środków, dawki i schematu. 4 Cisplatyna jest najczęściej związana z głębokimi nudnościami i wymiotami, które następują po wyraźnym wzięciu fazy ostrej (w ciągu 24 godzin po chemioterapii). ) i fazy opóźnionej (w dniach 2 do 5) .5 Ciężkie ostre wymioty występują praktycznie u wszystkich pacjentów, którzy otrzymują cisplatynę w dawce .50 mg na metr kwadratowy powierzchni ciała bez profilaktycznych środków przeciwwymiotnych6; opóźnione wymioty występują od 57% do 89%, z maksymalną intensywnością w dniach 2 i 3 po chemioterapii.7-11
Wysiłki mające na celu zapobieganie wymiotom wywołanym przez chemioterapię były skierowane na blokowanie receptorów neurotransmiterów w centrum wymiotowania pnia mózgu. Strefa spoczynkowa chemoreceptora w obszarze postrema przesyła impulsy do centrum wymiotnego po podaniu środków chemioterapeutycznych. 12 Receptory dla neuroprzekaźników, takich jak dopamina, endorfina, serotonina i substancja P, znajdują się w tych obszarach
[podobne: anastrozol, flexagen, buprenorfina ]
[hasła pokrewne: syndrom helsiński, lux medica szczecin, hitaxa opinie ]

0 thoughts on “Redukcja wymiotów wywołanych przez Cisplatynę przez selektywnego antagonistę receptora neurokininy-1”