Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra14/ftp/szfalnia.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Redukcja wymiotów wywołanych przez Cisplatynę przez selektywnego antagonistę receptora neurokininy-1 czesc 4 – Ubrania Medyczne
Skip to content

Redukcja wymiotów wywołanych przez Cisplatynę przez selektywnego antagonistę receptora neurokininy-1 czesc 4

2 lata ago

506 words

Skala na dzień 2 była zatytułowana Jak bardzo jesteś zadowolony ze swojego leczenia przeciwwymiotnego w ciągu ostatnich 24 godzin. . Skala na dzień 6 była zatytułowana Jak bardzo jesteś zadowolony z leczenia przeciwwymiotnego przez cały okres badania. W obu skalach 0 mm oznaczono jako w ogóle nieusatysfakcjonowany , a 100 mm oznaczono jako całkowicie zadowolony . Zdarzenia niepożądane rejestrowano do wizyty po badaniu, która miała miejsce pomiędzy 17 a 29 dniem leczenia. Pacjentów poddano również badaniom bezpieczeństwa laboratoryjnego (analiza hematologiczna, surowica chemiczna i analiza moczu), elektrokardiografii i badaniom fizykalnym pomiędzy 6. i 8. dniem badania. między 17 a 29 dniem.
Analiza statystyczna
Analizę statystyczną skuteczności przeprowadzono na zasadzie zamiaru leczenia (uwzględniono wszystkich pacjentów z danymi dotyczącymi wymiotów po podaniu L-754,030). Oceniono częstość występowania wymiotów w fazie wymiotnej i wymiotnej z opóźnieniem wymiotów oraz stosowania leków ratunkowych w obu fazach. Dokładny test Fishera zastosowano do porównywania parami częstości występowania wymiotów (bez wymiotów i stosowania terapii ratunkowej) między grupami leczonymi. Podsumowano również proporcje pacjentów z jednym lub dwoma oraz z trzema lub więcej epizodami wymiotnymi w fazie opóźnionego wymiotów. Dostosowanie Bonferroniego do liczności zastosowano w testowaniu istotności tylko w analizie wymiotów, ponieważ wymioty były głównym punktem końcowym. Nominalne 95% przedziały ufności są zgłaszane. Wielkość próby 43 pacjentów na grupę pod warunkiem, że badanie z 80-procentową mocą wykrywa wzrost o 30 punktów procentowych lub zmniejszenie o 25 punktów procentowych w porównaniu z placebo w proporcji pacjentów bez wymiotów w fazie opóźnionego wymiotów (test dwustronny , alfa = 0,05).
Drugą miarą skuteczności była samoocena nudności u pacjenta. W analizie dla dni do 5 i 2 do 5, średni wynik został obliczony dla każdego pacjenta z wartości na skali wizualno-analogowej w danym przedziale; analiza dla dnia 2 wykorzystała ocenę zarejestrowaną w dniu 2. Ponieważ rozkład wartości nie był prawidłowy, przeprowadzono analizy nieparametryczne na punktowanych ocenach. Przez dni od do 5 i od dnia 2 do 5 rozkłady tych średnich wyników były porównywane pomiędzy grupami leczonymi za pomocą testu chi-kwadrat Kruskala-Wallisa, a wartości mediany dla tych rozkładów były podawane. Porównania parami przeprowadzono również przy użyciu testu Wilcoxona. Ponadto dokładny test Fishera posłużył do porównania parami proporcji pacjentów, którzy nie mieli nudności lub nudności (określanych jako post hoc jako ocena w skali wizualno-analogowej, które uśredniały mniej niż 5 mm w całym okresie) w dniach do 5, dni od 2 do 5 i tylko dzień 2.
Miarą eksploracyjną był ogólny stopień zadowolenia pacjenta z terapii przeciwwymiotnej. Grupy porównano z wykorzystaniem ogólnego modelu liniowego i nieparametrycznej analizy ocen punktowanych. Wyniki obu analiz były podobne, a mediana odnotowywana.
Wyniki
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka pacjentów biorących udział w badaniu. Spośród 159 pacjentów, którzy wzięli udział w tym badaniu, pacjent w grupie był wykluczony z obu faz badania, ponieważ pacjent wymiotował przed infuzją cisplatyny i nie gromadzono danych dotyczących wymiotów.
[przypisy: chloramfenikol, Mimośród, flexagen ]
[więcej w: czy sepsa jest zaraźliwa, wędzidełko wargi górnej, tabletka wczesnoporonna bez recepty ]

0 thoughts on “Redukcja wymiotów wywołanych przez Cisplatynę przez selektywnego antagonistę receptora neurokininy-1 czesc 4”