Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra14/ftp/szfalnia.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
pck 2 rzeszów – Ubrania Medyczne
Skip to content
2 lata ago

181 words

Pacjenci leczeni metotreksatem z powodu reumatoidalnego zapalenia stawów często poprawiają się, ale nadal cierpią na czynną chorobę. Badanie to zostało podjęte w celu ustalenia, czy dodatek etanerceptu, rozpuszczalnego receptora czynnika martwicy nowotworu (p75): białka fuzyjnego Fc (TNFR: Fc), do leczenia metotreksatem zapewniłby dodatkową korzyść pacjentom, którzy mieli trwałe reumatoidalne zapalenie stawów pomimo otrzymywania metotreksatu. Metody
W 24-tygodniowym, podwójnie zaślepionym badaniu losowo przydzielono 89 pacjentów z utrzymującym się czynnym reumatoidalnym zapaleniem stawów pomimo co najmniej 6 miesięcy leczenia metotreksatem przy stałej dawce 15 do 25 mg na tydzień (lub tak niskiej jak 10 mg na tydzień dla pacjenci nie tolerujący większych dawek) otrzymywali etanercept (25 mg) lub placebo podskórnie dwa razy w tygodniu, kontynuując leczenie metotreksatem. Główną miarą odpowiedzi klinicznej były kryteria American College of Rheumatology dotyczące 20-procentowej poprawy wskaźników aktywności choroby (ACR 20) po 24 tygodniach.
Wyniki
Dodatek etanerceptu do leczenia metotreksatem spowodował szybką i trwałą poprawę. Po 24 tygodniach 71 procent pacjentów otrzymujących etanercept plus metotreksat i 27 procent pacjentów otrzymujących placebo plus metotreksat spełniło kryteria ACR 20 (P <0,001); 39 procent pacjentów otrzymujących etanercept plus metotreksat i 3 procent osób otrzymujących placebo plus metotreksat spełniło kryteria ACR 50 (poprawa o 50 procent) (P <0,001). Pacjenci otrzymujący etanercept plus metotreksat mieli znacznie lepsze wyniki zgodnie ze wszystkimi pomiarami aktywności choroby. Jedynymi działaniami niepożądanymi związanymi z etanerceptem były łagodne reakcje w miejscu wstrzyknięcia i żaden pacjent nie wycofał się z badania z powodu zdarzeń niepożądanych związanych z etanerceptem.
Wnioski
U pacjentów z uporczywie czynnym reumatoidalnym zapaleniem stawów połączenie etanerceptu i metotreksatu było bezpieczne i dobrze tolerowane oraz zapewniało znacznie większe korzyści kliniczne niż sam metotreksat.
Wprowadzenie
Wśród leków modyfikujących przebieg choroby stosowanych w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów metotreksat jest coraz częściej uznawany za czynnik pierwszego wyboru ze względu na wczesny początek działania oraz lepszą skuteczność i tolerancję.1 Korzyści kliniczne z metotreksatem można zaobserwować już po trzech tygodniach. Rozpoczynając leczenie, 2, a maksymalna poprawa jest zwykle osiągana przez sześć miesięcy.3 Chociaż metotreksat może mieć działanie toksyczne, co wymaga dokładnego monitorowania pacjentów, większość reumatologów uważa, że korzyści przewyższają ryzyko. Metotreksat może zmniejszać aktywność reumatoidalnego zapalenia stawów, ale wielu pacjentów cierpi z powodu uporczywej choroby nawet po leczeniu metotreksatem. Kiedy tak się dzieje, reumatolodzy zazwyczaj dodają inny lek modyfikujący chorobę.
Czynnik martwicy nowotworów (TNF) jest prozapalną cytokiną, która odgrywa złożoną rolę w patogenezie reumatoidalnego zapalenia stawów.4-11 Etanercept (Enbrel, Immunex, Seattle), genetycznie modyfikowane białko fuzyjne, składające się z dwóch identycznych łańcuchów rekombinowanego ludzkiego TNF-a monomer p75 receptora połączony z domeną Fc ludzkiej IgG1, wiąże i inaktywuje TNF. Dwa poprzednie randomizowane, podwójnie ślepe, kontrolowane placebo badania wykazały, że leczenie etanerceptem przynosi znaczące korzyści kliniczne, przy minimalnej toksyczności, u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów, którzy nie wykazywali wystarczających odpowiedzi na inne leki modyfikujące przebieg choroby.2,13 Przeprowadziliśmy niniejsze badanie, aby ustalenie, czy etanercept w połączeniu z metotreksatem może dalej zmniejszać aktywność choroby u pacjentów, którzy nadal mieli czynne reumatoidalne zapalenie stawów mimo długotrwałego leczenia metotreksatem.
Metody
Pacjenci
Kwalifikujący się pacjenci mieli co najmniej 18 lat i spełnili kryteria z 1987 r. Dotyczące reumatoidalnego zapalenia stawów w Amerykańskim Towarzystwie Reumatologicznym14; były w klasie funkcjonalnej I, II lub III zgodnie ze zmienionymi kryteriami American College of Rheumatology (ACR) 15; i miał aktywną chorobę, objawiającą się co najmniej sześcioma stawami, które były spuchnięte i sześcioma, które były czułe w momencie rejestracji
[patrz też: flexagen, alprazolam, klimakterium ]
[więcej w: objaw lasegue a, ospamox opinie, kaszel krtaniowy u dziecka ]

0 thoughts on “pck 2 rzeszów”