Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra14/ftp/szfalnia.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Czy „najlepsze amerykańskie szpitale” lepiej radzą sobie z ostrym zawałem mięśnia sercowego czesc 4 – Ubrania Medyczne
Skip to content

Czy „najlepsze amerykańskie szpitale” lepiej radzą sobie z ostrym zawałem mięśnia sercowego czesc 4

2 lata ago

531 words

Projekt Kardiologii Współpracy wykorzystuje dwa wskaźniki jakości w leczeniu ostrego zawału mięśnia sercowego: stosowanie aspiryny podczas hospitalizacji oraz leczenie reperfuzyjne (tromboliza lub pierwotna angioplastyka) .21 Idealnymi kandydatami do terapii z beta-blokerami byli pacjenci, którzy nie mieli żadnego z względne przeciwwskazania cytowane w wytycznych klinicznych American College of Cardiology i American Heart Association Analiza statystyczna
Porównaliśmy cechy podstawowe, śmiertelność i wydajność mierzone wskaźnikami jakości w szpitalach o najwyższym rankingu, podobnie wyposażonych i niesprawnie wyposażonych, z wykorzystaniem testu chi-kwadrat dla zmiennych kategorycznych i analizy wariancji dla zmiennych ciągłych . Zastosowaliśmy wieloczynnikową regresję logistyczną, aby modelować różnice w śmiertelności krótkoterminowej pomiędzy najlepiej ocenionymi szpitalami i innymi szpitalami. Zbadaliśmy śmiertelność po 30 dniach, ponieważ skutki różnic w terapii byłyby prawdopodobnie widoczne w tym okresie.
Mierzono także wyniki poszczególnych szpitali, aby ocenić, czy instytucje są zróżnicowane w obrębie kategorii szpitali. Analiza śmiertelności była ograniczona do szpitali z co najmniej 30 pacjentami w okresie pobierania próbek i analizą wskaźników jakości do tych z co najmniej 30 kandydatami do terapii, aby zmniejszyć przypadkową zmienność z powodu małych próbek.
Aby dostosować się do różnic w nasileniu choroby, wykorzystaliśmy zmodyfikowaną wersję systemu przewidywania śmiertelności Medicare (MMPS), specyficznego dla choroby modelu przewidywania 30-dniowej śmiertelności (wyrażonej w procentach) wśród pacjentów w starszym wieku z ostrym zawałem mięśnia sercowego. 24 Zmienne stosowane w MMPS do przewidywania ryzyka zgonu u pacjentów z ostrym zawałem serca obejmują ocenę APACHE II (ostra fizjologia i chroniczna ocena zdrowia), wiek 25 lat, zdolność chodzenia, obecność lub brak zlecenia typu nie czynić reanim . przy przyjęciu, poziom azotu mocznikowego we krwi, średnie ciśnienie tętnicze, obecność lub brak zawału podwsierdziowego, obecność lub brak dowodów na występowanie zastoinowej niewydolności serca na rentgenogramie i częstość akcji serca. Nasza wersja MMPS nie zawierała wartości poziomu potasu w surowicy w ocenie APACHE II (wartości te nie zostały usunięte z dokumentacji medycznej dla projektu Cardiovascular Project) oraz obecności lub braku raka przerzutowego (ponieważ jego obecność była kryterium do wykluczenia). Średnia śmiertelność przewidywana przy przyjęciu przez MMPS wynosiła 14,9% wśród pacjentów, którzy przeżyli do 30 dni i 34,3% spośród tych, którzy zmarli w ciągu pierwszych 30 dni; stawki były podobne do wcześniej zgłoszonych24
Wykorzystaliśmy zmodyfikowaną wersję MMPS do oszacowania spodziewanego wskaźnika śmiertelności, obliczając średnie przewidywane prawdopodobieństwo śmierci po 30 dniach w każdej grupie szpitali. Obliczyliśmy śmiertelność skorygowaną o ryzyko poprzez podzielenie rzeczywistej śmiertelności szpitala przez jego oczekiwaną śmiertelność i pomnożenie tego wskaźnika przez całkowitą 30-dniową śmiertelność we wspólnym projekcie kardiowaskularnym (18,5%). Wynikowy wskaźnik śmiertelności skorygowany o ryzyko oszacował 30-dniową śmiertelność dla konkretnej grupy szpitali, jeśli jej pacjenci mieli takie same cechy jak krajowa próba.
Związek pomiędzy 30-dniową umieralnością a kategorią szpitala oceniano przy użyciu sekwencyjnych modeli regresji logistycznej
[patrz też: Corsodyl, Mimośród, Leukocyturia ]
[więcej w: syndrom helsiński, lux medica szczecin, hitaxa opinie ]

0 thoughts on “Czy „najlepsze amerykańskie szpitale” lepiej radzą sobie z ostrym zawałem mięśnia sercowego czesc 4”